Missie en visie

Missie


TriUnity gelooft in de specifieke talenten van mensen met autisme. Door een sterke interesse voor een bepaald onderwerp ontwikkelen zij zich als specialist op dit gebied. Deze specifieke talenten zijn prima in te zetten voor allerlei organisaties en bedrijven. Het biedt onze leden de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. TriUnity wil deze specialisten de ondersteuning bieden waar nodig, maar we dagen ze ook uit om een stap verder te gaan. Op deze wijze kunnen wij jongeren een zelfstandiger en zinvoller leven laten opbouwen.

Niet de beperking, maar juist de mogelijkheden bepalen de toekomst. Door het bieden van de juiste structuur, het benodigde vertrouwen en waar nodig de ondersteuning zal eenieder zijn/ haar bijdrage leveren.  TriUnity biedt mensen met autisme een traject dat bestaat uit de combinatie van wonen, jezelf ontwikkelen en het realiseren van een duurzaam werktraject. Uitgangspunt van de ondersteuning is dus de ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan. Dit kan zonder of met begeleiding zijn, maar de jongere bepaalt zelf hoe hij/zij zijn zelfstandige bestaan wil organiseren.

Een levensbrede aanpak start bij de persoon met autisme en zijn omgeving. ‘Levensbreed’ heeft daarbij enerzijds te maken met de samenhang tussen de domeinen (leren, ontwikkelen en werken) maar anderzijds ook met de continuïteit van de ondersteuning door de jaren heen. De levensbrede aanpak geeft hen de kans om zich in hun eigen tempo en volgorde te ontwikkelen, passend bij hun capaciteiten en dromen en met respect voor de eigen grenzen. De duur van de ondersteuning is dan ook afhankelijk van de behoefte/vraag en de leeftijd van onze leden. Zo kunnen ze naar eigen vermogen participeren in de samenleving.

Missiestatement

Mensen met autisme worden ondersteund en uitgedaagd om hun specifieke talenten te ontwikkelen. Zo kunnen zij deelnemen aan de maatschappij en een zelfstandig bestaan op bouwen, ondersteund daar waar nodig.  

Wij kijken vanuit de perspectieven Leren, Ontwikkelen en Werken. Wat wij willen bereiken is een zo groot mogelijke autonomie van het individu. Daarvoor bouwen en onderhouden we een vertrouwensband met elkaar. Daarbij dagen we de jongeren uit op hun talenten. En werkgevers dagen we uit op hun ambitie om de talenten duurzaam te benutten. Zo realiseren we een maximaal resultaat voor alle partijen; voor de jongeren, de werkgevers, en de maatschappij als geheel. Zo vormen we met elkaar een drie-eenheid.


Visie


In balans je grenzen verleggen.

Balans en ontwikkelen

Voor elk mens geldt dat er balans moet zijn tussen thuis, de plek waar we werken, en de wijze waarop we ons ontwikkelen. Vanuit deze balans kun je uitdagingen aangaan en je grenzen verleggen is onze visie. Voor mensen met autisme is het belang van deze balans nog sterker. Al in 2009 schreef de Gezondheidsraad dat een integrale benadering in de vorm van een levensbrede begeleiding bij mensen met autisme bijdraagt aan optimaal functioneren in de samenleving. Maar implementatie daarvan bleef in de praktijk beperkt.

Levensbrede aanpak en uitdagingen

Een levensbrede aanpak bij mensen met autisme is voor ons de manier waarop we optimaal kunnen aansluiten bij de vragen en situatie van de betreffende persoon. Deze visie sluit beter aan bij het leven en verhoogt het levensgeluk van mensen met autisme en hun naasten. Indien er een goede balans is kun je met elkaar uitdagingen aangaan om de ontwikkeling op het gebied waar de vraag ligt op gang te brengen, zonder dat de persoon met autisme systematisch overbelast raakt of overvraagd wordt.

Maatwerk

Ieder persoon met autisme is anders en iedere fase in het leven van een persoon is anders en vraagt een andere ondersteuningsbehoefte het is dan ook van belang dat er maatwerk geboden wordt, afgestemd op de behoefte en de vraag van de betreffende persoon met autisme en zijn/haar directe omgeving.

Kleinschalig

Om maatwerk te kunnen bieden is het van belang dat de organisatie klein blijft, vooralsnog gaan we uit van een maximum van 25 deelnemers in ons opleidingstraject. Het uitgangspunt is dat er op deze wijze vertrouwen in elkaar ontstaat en de hulpvraag/ begeleidingsvraag makkelijker te stellen is. Door elkaar goed te kennen worden signalen sneller gezien en opgepakt. Hierdoor zijn we met elkaar in staat om in een vroeg stadium of preventief problemen met elkaar aan te pakken en op te lossen.

Financieel aantrekkelijk

De maatschappelijke business case “Levensbrede aanpak bij autisme” (vanuit autisme bekeken, mBC, Levensbrede aanpak bij autsime, oktober 2015) toont aan dat een betere participatie en meer levensgeluk voor mensen met autisme mogelijk is tegen lagere kosten dan nu. Een belangrijke belemmering lag in de gescheiden financieringsstromen van zorg, school, werk en andere levensdomeinen. De maatschappelijke business case maakt inzichtelijk dat een levensbrede aanpak financieel aantrekkelijk is. De investering verdient zichzelf als geheel terug in de vorm van directe besparingen op ondersteuning en uitkeringen, de extra opbrengsten ontstaan door het voorkomen dat mensen uitvallen (preventie).

In deze maatschappelijke business case is aangetoond dat iedere euro die er jaarlijks in wordt geïnvesteerd er vier kan opbrengen, dit is haalbaar in slechts vier jaar tijd.